Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Nabór do komisji konkursowej

Dodano: 24 listopada, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE na podstawie:
–        art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.),
ogłasza nabór do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie prowadzenia w 2022 na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

W związku z powyższym, zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie powiatu koszalińskiego do zgłaszania kandydatur do komisji.

W skład komisji konkursowej wchodzą:
1)    przedstawiciele Zarządu Powiatu w Koszalinie – min. 3 osoby,
2)    przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy  (w przypadku wskazania przez organizacje) – 2 osoby, z wyłączeniem osób:
–        reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
–        podlegających wyłączeniu  na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), dotyczących wyłączenia pracownika.

Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 03 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, w Kancelarii Ogólnej, bądź w Wydziale Organizacyjnym, (IV p., pok. 415).

O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu.

Nabór do Komisji Konkursowej DPS 2022pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter