Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Nabór do Komisji Konkursowej

Dodano: 02 czerwca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE na podstawie: 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.),
ogłasza nabór do komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych Powiatu Koszalińskiego.

W związku z powyższym, zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie powiatu koszalińskiego do zgłaszania kandydatur do komisji.
W skład komisji konkursowej wchodzą:

  • przedstawiciele Zarządu Powiatu w Koszalinie – min. 3 osoby,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (w przypadku wskazania przez organizacje) – 2 osoby, z wyłączeniem osób:
  • reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
  • podlegających wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dotyczących wyłączenia pracownika.

Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 czerwca 2021 r. drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koszalinie (parter) lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu.

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowejpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter