Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

„Młodzi Przeciw Przemocy”.

Dodano: 10 kwietnia, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl


W miesiącu marcu 2019 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały ogłoszone wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019. Według podanych informacji projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wśród projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania znalazł się również projekt Powiatu Koszalińskiego „Młodzi Przeciw Przemocy”. Tym samym uzyskano na jego realizację dotację w wysokości 50 310 zł, a cały koszt projektu wynosi 71 860 zł.

Projektu „Młodzi przeciw przemocy” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII a jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży jakie konsekwencje niesie za sobą postępowanie przemocowe a także przybliżenie jak należy definiować przemoc. Dlatego też obok działań kierowanych do dzieci i młodzieży działania kierowane będą także do rodziców oraz kadry pedagogicznej.

Projekt odpowiada na zgłaszane głównie przez dzieci i młodzież i ich rodziców/opiekunów zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. Pogadanki edukacyjne poruszające tematy związane z identyfikowaniem przemocy, sposobem reagowania na przemoc oraz nauką skutecznego radzenia w sytuacjach związanych z przemocą, informowaniu o instytucjach i osobach kompetentnych do udzielania wsparcia i pomocy osobom doświadczającym i stosującym przemoc – adresowane nie tylko do społeczności uczniowskiej, ale też i do grona pedagogicznego oraz rodziców uczniów. Tylko takie kompleksowe podejście do problemów związanych z przemocą może dać wymierne i oczekiwane efekty.

Do udziału w warsztatach wzmacniających kompetencje uczniów dotyczące profilaktyki zachowań przemocowych, radzenia z własną i zewnętrzną agresją, nauki asertywnych zachowań oraz rozładowywania napięć będą zaproszeni uczniowie wytypowani przez wychowawców i zgłaszający chęć udziału w tej formie profilaktycznych działań. Planowana jest organizacja 2 trzydniowe wyjazdów dla ogółem 40 uczniów (2 grupy). Podczas warsztatów zaproponowana młodzieży będzie nauka spędzania wolnego czasu w sposób wolny od przemocy i agresji, alternatywny do oferty spędzania wolnego czasu przed komputerami (czynny wypoczynek – gry i zabawy terenowe, piesze wycieczki, kino/teatr). Ponadto planowane są spotkania ze specjalistami praktycznie znającymi mechanizmy
i skutki przemocy (np.: policjanci, straż graniczna, seksuolog, socjoterapeuta, specjalista od uzależnień, specjalista od nauki asertywnych zachowań, psycholog). Równolegle do powyższych działań ogłoszony zostanie konkurs piosenki dla szkół o tematyce dotyczącej tematyki profilaktyki przemocy w rodzinie. Piosenki laureatów konkursu będą nagrane na DVD i przekazane placówkom edukacyjnym z terenu powiatu koszalińskiego do dalszego wykorzystania w szkołach (szkoły podstawowe, szkoły średnie). Drugim konkursem kierowanym do dzieci i młodzieży będzie konkurs fotograficzny pn.: „Emocje w moim życiu”. Podczas zajęć, warsztatów dzieci i młodzież między innymi uczą się rozpoznawać emocje, nazywać je, radzić sobie z nimi w prawidłowy sposób co jest niezwykle ważne w profilaktyce przeciwdziałania przemocy. Nagrodzone prace zostaną wydane w wersji papierowej i w przyszłości będą stanowić materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą. Podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas projektu będzie Turniej między szkołami „Wiem co to przemoc”, który pozwoli zweryfikować wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu. W turnieju będzie można sprawdzić w jaki sposób zarówno uczniowie jak i nauczyciele przyswoili wiadomości na temat zjawiska przeciwdziałania przemocy (pytania z zakresu profilaktyki przemocy)
a także sprawność fizyczną uczniów oraz nauczycieli (np. bieg w alko goglach). Szkoły, które zajmą w turnieju 3 pierwsze miejsca uzyskają tytuł laureata i tytuł „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY”. Kadra pedagogiczna podczas spotkań uzyska wskazówki do tego jakie jeszcze, działania w zakresie przeciwdziałania przemocy może podejmować na rzecz dzieci i młodzieży oraz co robić w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie. Rodzice oprócz udziału w zajęciach edukacyjnych będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Udostępnij: Facebook | Twitter