Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LXXXI sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 08 lutego, 2024 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zawiadomienie o zwołaniu LXXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 17 ust. 1 i 3 uchwały Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311; z 2018 r. poz. 5226),

zwołuję  LXXXI sesję Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 11.00.

Posiedzenie Rady Powiatu w Koszalinie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2023 r.
5.    Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 8 stycznia 2024 r.
6.    Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 stycznia 2024 r.
7.    Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2024 r.
8.    Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
9.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXVII sesji.
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXVIII sesji.
11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXIX sesji.
12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXX sesji.
13. Informacja z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w roku 2023.
14. Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2023.
15. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koszalinie w 2023 roku.
16.  Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2023 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koszaliński.
17.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty Koszalińskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego za 2023 r.
18. Informacja z realizacji w 2023 roku „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2026”.
19. Sprawozdanie finansowe Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie w Likwidacji za okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.
20. Wystąpienia obywatelskie.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2023 rok.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym na terenie Powiatu Koszalińskiego.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Koszalińskiego, w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Bobolice w 2024 r.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji w 2024 r.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2024 r.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na  terenie powiatu koszalińskiego.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2024 – 2030.
30. Zapytania i interpelacje radnych.
31. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
32. Sprawy organizacyjne.
33. Wnioski i oświadczenia radnych.
34. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz.  107) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter