Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LXXIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 19 października, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zawiadomienie o zwołaniu LXXIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 17 ust. 1, 3 i 6 uchwały Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311; z 2018 r. poz. 5226),

zwołuję  LXXIV sesję Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 25 października 2023 r. o godz. 12.00

Sesja Rady Powiatu w Koszalinie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 września 2023 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie  między sesjami.
 6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXIII sesji.
 7. Informacja o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – wyniki kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w powiecie koszalińskim przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie w roku 2022.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 w Powiecie Koszalińskim.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu na temat składanych oświadczeń majątkowych przez radnych.
 10. Informacja Starosty Koszalińskiego na temat składanych oświadczeń majątkowych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne zobowiązane do złożenia oświadczenia za rok 2022.
 11. Wystąpienia obywatelskie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023 – 2031.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego i nadania mu statutu.
 15. Zapytania i interpelacje radnych.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 17. Sprawy organizacyjne.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady Zbigniew Grabarek

 

 

 

 


Udostępnij: Facebook | Twitter