Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LXVIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 18 kwietnia, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1, 3 i 6 uchwały Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311; z 2018 r. poz. 5226),

zwołuję  LXVIII sesję Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00.

Sesja Rady Powiatu w Koszalinie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 lutego 2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 lutego 2023 r.
 6. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 marca 2023 r.
 7. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 30 marca 2023 r.
 8. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXIV sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXV sesji.
 11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXVI sesji.
 12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXVII sesji.
 13. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w 2022 roku.
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie za rok 2022.
 15. Informacja w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
 16. Sprawozdanie z realizacji ”Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 17. Wystąpienia obywatelskie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2022 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za rok 2022.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie koszalińskim na lata 2018 – 2025 za rok 2022.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023 – 2031.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2023.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno w roku 2023.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Bobolice w 2023 roku.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 34. Zapytania i interpelacje radnych.
 35. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 36. Sprawy organizacyjne.
 37. Wnioski i oświadczenia radnych.
 38. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter