Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LXVI sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 16 marca, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zawiadomienie o zwołaniu, na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226),

na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 16 marca 2023 r.,
zwołuję  LXVI sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 9.00

Sesja Rady Powiatu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm) oraz uchwałą Nr LXI/389/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2023.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Infrastruktury Drogowej i Mostowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2024.
6.    Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter