Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LXV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 23 lutego, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226),

na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 22 lutego 2023 r.,

zwołuję  LXV sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 8.30.

Sesja Rady Powiatu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania),

zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm) oraz uchwałą Nr LXI/389/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  7. Sprawozdanie roczne Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie w Likwidacji z wykonania planu finansowego za rok 2022.
  8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter