Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LVIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 07 września, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 13 września 2022 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala nr 409 (IV piętro) odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad LVIII  sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wręczenie Panu Bronisławowi Malinowskiemu Medalu pamiątkowego „Za Zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2022 r.
 7. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lipca 2022 r.
 8. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 9. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LIV sesji.
 11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LV sesji.
 12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LVI sesji.
 13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LVII sesji.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2022 r.
 15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022 – 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.
 16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za I półrocze 2022 r.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2022 r.
 18. Wystąpienia obywatelskie.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022 – 2032.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i określenia wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wysokości nagród oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2021 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych powiatu Koszalińskiego i nadania mu statutu.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2023 – 2025”.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3562Z Policko – Manowo.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Sianów do realizacji części zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo na odcinku od 3+420 km do 6+250 km.
 28. Zapytania i interpelacje radnych.
 29. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 30. Sprawy organizacyjne.
 31. Wnioski i oświadczenia radnych.
 32. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

 


Udostępnij: Facebook | Twitter