Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Informacja Starosty Koszalińskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującej obszar terenów zurbanizowanych dla obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos.

Dodano: 18 stycznia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Informacja Nr GK.6641.4.2020.RL Starosty Koszalińskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującej obszar terenów zurbanizowanych dla obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 t.j.) Starosta Koszaliński podaje do publicznej informacji następującą informację:
1. Projekt operatu opisowo – kartograficznego obejmujący obręby ewidencyjne: Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos położone na terenie gminy Sianów, sporządzony w 2020r. przez: Wojciecha Balę i Elżbietę Balę prowadzących działalność w formie spółki cywilnej pod firmą: „GEODET” S.C. Wojciech Bala, Elżbieta Bala, 75-402 Koszalin, ul. Głowackiego 2/2, oraz Marka Stachowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „GEO-METR” Biuro Usług Geodezyjno – Kartograficznych Marek Stachowski, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 3/6B razem tworzących konsorcjum firm, reprezentowane przez Pana Wojciecha Balę – Pełnomocnika Konsorcjum, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2052 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393), został wyłożony do wglądu dla osób zainteresowanych w dniach od 16 listopada 2020r. do 4 grudnia 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, 75-620 Koszalin. Uwagi wniesione do projektu operatu opisowo – kartograficznego zostały przyjęte oraz rozpatrzone.
2. Dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się z dniem 8 stycznia 2021r. danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały z tym dniem ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Koszalińskiego.
3. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zgłaszać zarzuty do tych danych, do Starosty Koszalińskiego na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
4. Zarzuty złożone po terminie określonym w punkcie 3 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta
Marian Hermanowicz

Informacja Starosty Koszalińskiegopdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter