Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Informacja Starosty Koszalińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą obszar terenów zurbanizowanych dla obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Łazy i Osieki

Dodano: 03 października, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

INFORMACJA
Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne( Dz.U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.)

STAROSTA KOSZALIŃSKI
wykonujący funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą obszar obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Łazy oraz Osieki

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu ozn. ZP.273.5.2023 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019r. (Dz.U z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na: „Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Łazy i Osieki na terenie powiatu koszalińskiego”. prace objęte umową wykonuje:

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE” SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zwycięstwa 140
75-613 Koszalin

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie niezbędnych działań administracyjnych, organizacyjnych i technicznych, które należy wykonać celem dostosowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze objętym opracowaniem do wymogów prawa i obecnych standardów technicznych z uwzględnieniem art. 24a ust. 1-12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a w szczególności:
1) przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych dotyczących:
a) budynków,
b) obiektów trwale związanych z budynkami,
c) nieruchomości lokalowych,
d) właścicieli budynków i lokali,
e) granic działek ewidencyjnych,
f) granic jednostek i obrębów ewidencyjnych,
g) zmienionych użytków gruntowych i ich oznaczeń dla działek ewidencyjnych.
2) przetworzenie pozyskanych danych do wymaganego standardu i formatu, opracowanie projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków oraz jego przedstawienia Zamawiającemu celem kontroli i zatwierdzenia do wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych,
3) przeprowadzenie procedur związanych z wyłożeniem do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego,
3. Prace zostały zgłoszone i zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Koszalinie pod numerem ewidencyjnym ZP.273.5.2023
4. Zgodnie z art.13 i 14 Prawa geodezyjnego i kartograficznego osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt, do obiektów budowlanych, zbierania informacji związanych z pracami oraz dokonywania pomiarów, a właściciele lub władający nieruchomością są obowiązani umożliwić tym osobom wykonanie prac.
5. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest wykonywana na podstawie zatwierdzonego projektu modernizacji gminy Sianów dla obrębów ewidencyjnych: Łazy i Osieki w trybie przepisów art.24a prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
− opracowany przez wykonawcę prac projekt operatu opisowo – kartograficznego podlega wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na okres 15 dni roboczych do wglądu osób zainteresowanych,
− informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń Starostwa oraz Urzędu Gminy i Miasta Sianów, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym,
− każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w okresie wyłożenia zgłaszać uwagi do tych danych,
− upoważniony pracownik starostwa powiatowego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole,
− po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków, a informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa,
6. w terminie 30 dni od daty ogłoszenia, wszyscy mający interes prawny mogą zgłaszać zarzuty do danych ewidencyjnych, które są rozstrzygane przez starostę w drodze decyzji.
7. Niniejsza informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Urzędzie Gminy i Miasta Sianów oraz stronie internetowej starostwa www.powiat.koszalin.pl

Ogłoszenie o modernizacjipdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter