Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Informacja Starosty Koszalińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą obszar obrębu ewidencyjnego Świeszyno gmina Świeszyno

Dodano: 01 sierpnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

INFORMACJA
Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.)
STAROSTA KOSZALIŃSKI
wykonujący funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą obszar obrębu ewidencyjnego Świeszyno gmina Świeszyno:
1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu ozn. ZP.272.6.2022 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na: „Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Świeszyno gmina Świeszyno na terenie powiatu koszalińskiego” prace objęte umową wykonuje:
GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne mgr inż. Marcin Wiącek
98-300 Wieluń, ul. Robotnicza 9
NIP: 8321873115, Regon: 100626038,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie niezbędnych działań administracyjnych, organizacyjnych i technicznych, które należy wykonać celem dostosowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze objętym opracowaniem do wymogów prawa i obecnych standardów technicznych z uwzględnieniem art. 24a ust. 1-12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:
a) pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące budynków oraz aktualizacja użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych dla obrębu ewidencyjnego Świeszyno zlokalizowanego w granicach jednostki ewidencyjnej Świeszyno
b) przetworzenie pozyskanych danych do wymaganego standardu i formatu,
c) opracowanie projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków oraz jego przedstawienie Zamawiającemu celem kontroli i zatwierdzenia do wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych,
d) przeprowadzenie procedur związanych z wyłożeniem do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego,
e) wdrożenie wyników modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
3. Prace zostały zgłoszone i zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Koszalinie pod numerem ewidencyjnym ZP.273.6.2022
4. Zgodnie z art.13 i 14 Prawa geodezyjnego i kartograficznego osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt, do obiektów budowlanych, zbierania informacji związanych z pracami oraz dokonywania pomiarów, a właściciele lub władający nieruchomością są obowiązani umożliwić tym osobom wykonanie prac.
5. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest wykonywana na podstawie zatwierdzonego projektu modernizacji gminy Świeszyno obrębu ewidencyjnego Świeszyno w trybie przepisów art.24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
− opracowany przez wykonawcę prac projekt operatu opisowo – kartograficznego podlega wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie na okres 15 dni roboczych do wglądu osób zainteresowanych,
− informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń Starostwa oraz Urzędu Gminy Świeszyno, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym,
− każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w okresie wyłożenia zgłaszać uwagi do tych danych,
− upoważniony pracownik starostwa powiatowego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole,
− po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków, a informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa,
6. w terminie 30 dni od daty ogłoszenia, wszyscy mający interes prawny mogą zgłaszać zarzuty do danych ewidencyjnych, które są rozstrzygane przez starostę w drodze decyzji.
7. Niniejsza informacja zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Urzędzie Gminy Świeszyno oraz stronie internetowej starostwa www.powiat.koszalin.pl.

ogłoszenie o modernizacjipdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter