Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY – „Kompleksowe opracowanie publikacji/broszury informacyjnej” na potrzeby realizacji projektu pn. „Od ziarenka do bochenka”

Dodano: 09 lipca, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju i Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Powiat Koszaliński ul. Racławicka 13 informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 28 czerwca 2019r.Kompleksowe opracowanie publikacji/broszury informacyjnej” na potrzeby realizacji projektu pn. „Od ziarenka do bochenka” w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Plan operacyjny na lata 2018-2020 została złożona jedna oferta.

Warunki udziały w postepowaniu :

– Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

– Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Kryterium oceny oferty: najniższa cena

Załącznik:

PISMO


Udostępnij: Facebook | Twitter