Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2022

Dodano: 01 grudnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Podstawa prawna: uchwała NR XIV/109/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 października 20219 r. w sprawie stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 6084, poz. 6085)

1. Termin składania wniosków – do dnia 31 stycznia 2022 r. (termin nieprzekraczalny, zgodny z powyższą uchwałą)

2. Wnioski można składać:
– osobiście, w  zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe”
w  Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin – Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.30. do 15.30
lub
– przesyłką listową, w  zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz  z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe”,
na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620  Koszalin.

3. Nie dopuszcza się składania wniosków w postaci elektronicznej.

4. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 – liczy się data i godz. złożenia oferty w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.
W przypadku składania ofert przesyłką listową dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

5. Formularz wniosku

6. Załączniki wymagane do wniosku – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego,
2) opis osiągnięć sportowych zawodnika,
3) potwierdzenie wyniku przez okręgowy związek sportowy lub polski związek sportowy, (zaświadczenie)
4) obowiązek informacyjny,
5) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.

7. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) w dniu przyznawania stypendium sportowego nie ukończył 24 roku życia;
2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
4) uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską;
5) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsca od I do III w zawodach rangi Mistrzostw Polski w dyscyplinach olimpijskich.

8. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu w Koszalinie po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej – w formie decyzji.

Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Koszalińskiego.
Wykaz osób, wysokość przyznanych im stypendiów podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

uchwała NR XIV/109/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 października 20219 r. w sprawie stypendiów sportowychpdf0.1 MBPobierz
Formularz wnioskumsword0.1 MBPobierz
Uchwała_Nr_XV_-_117_-_19_pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter