Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DECYZJI W ZAKRESIE ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I WYTWARZANIA ODPADÓW

Dodano: 26 marca, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA DECYZJI W ZAKRESIE ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I WYTWARZANIA ODPADÓW

Starosta Koszaliński informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592), która weszła w życie w dniu 5 września 2018 r.:

1.Posiadacze odpadów (podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami), którzy przed dniem wejścia w życie w/w ustawy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, zostali zobowiązani, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.
We wniosku należy określić:

– maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
– największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, – wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
– całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
– proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a zmienionej ustawy o odpadach.
2.Zgodnie z art. 14 ust. 2 w/w ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć:
1) operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 zmienionej ustawy o odpadach;

2) zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 zmienionej ustawy o odpadach;

3) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 zmienionej ustawy o odpadach;

4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
– nie wydano, na podstawie przepisów zmienionej ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;

6) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c zmienionej ustawy o odpadach;

7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Oświadczenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3.Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg, jak również do zmiany takiego zezwolenia, właściwym organem jest obecnie marszałek województwa.


Udostępnij: Facebook | Twitter