Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Finanse dla NGO!

Dodano: 09 lipca, 2020 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), od 24 czerwca 2020 mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Warunkiem do spełnienia przy ubieganiu się o pożyczkę jest prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. oraz przychód nie przekraczający 100 tys. zł za poprzedni rok obrotowy. Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową jak i gospodarczą tych organizacji. Pożyczka przyznawana jest maksymalnie do 5 tys. zł i nie może przekroczyć 10% przychodu za ubiegły rok bilansowy. Okres spłaty wynosi 12 miesięcy odroczony na 3 miesiące od jej udzielenia. Jeżeli organizacja po 3 miesiącach dalej będzie prowadziła działalność pożyczka może zostać umorzona w całości. Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Tam też można zapoznać się ze szczegółami pomocy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała pomoc finansową w 2020 r. dla kół gospodyń wiejskich. Wnioski należy składać do 30 września 2020 r. bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Wnioski mogą składać tylko te koła gospodyń, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków na dzień złożenia wniosku, wg danych wynikających z KRKGW i wynosi od 3000 zł do 5000 zł. Cele, na jakie koła gospodyń mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U z 2020 r. poz. 553, z późn. zm.).

Źródło: ngo.pl

https://koszalin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci


Udostępnij: Facebook | Twitter