Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Logotypy dotyczące projektu grantowego Zdalna Szkoła

Powiat Koszaliński w dniu 24 kwietnia 2020 r. popisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Celem realizowanego projektu jest zakup sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie.
Działanie ma na celu umożliwienie kontynuowania nauki w domu i zdalnej pracy z nauczycielem,  na dostosowanym do możliwości poziomie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i autyzmem.
Planowanym rezultatem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu wiedzy przez uczniów oraz zapewnienie im możliwości dalszego rozwoju i nabytych umiejętności .
Realizatorem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Projekt „Zdalna szkoła” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-20.

Łączna wartość grantu wynosi 44 535,00 zł i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.


Udostępnij: Facebook | Twitter