Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„WIEM, BADAM SIE, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

baner projektu z informacja o finansowaniu

18 maja 2018 r. w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz wszystkich Beneficjentów działania 6.8 (wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 powiat koszaliński zawarł umowę o dofinansowanie projektu z zakresu profilaktyki nowotworowej.

„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

Z takim tytułem będziemy oswajać mieszkańców naszego regionu przez najbliższe 5 lat, bo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku, a przebadanych zostanie 3 000 mieszkańców naszego powiatu. Serdecznie zapraszamy!

Niezbędnym jest by były to osoby mieszkające na terenie powiatu koszalińskiego oraz spełniały poniższe kryteria wieku:

1. Osoby w wieku od 55 do 64 lat zarówno z objawami klinicznymi jak i bez, które otrzymały imienne zaproszenie do programu.

WYŁĄCZENIE:

– osoby nie otrzymały zaproszenia imiennego na badanie kolonoskopii

2. W systemie oportunistycznym osoby w wieku od 25 do 65 lat (pochodzące z rodzin HNPCC (Lyncha) lub FAP z potwierdzonym obciążeniem genetycznym).
W tej grupie konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do ww. rodzin z poradni genetycznej.
W przypadku rodzin z zespołem Lyncha konieczne jest spełnienie tzw. kryteriów amsterdamskich. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże,
że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
WYŁĄCZENIE:

– objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
– kolonoskopia w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

Wykonawcą badań jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2.

W ramach projektu zakupiono aparaturę medyczną do badań kolonoskopii – videokolonoskopu.

Całkowita wartość projektu: 2 815 241,96 zł, kwota przyznanego dofinansowania to 2 674 479,86 zł, wkład własny powiatu koszalińskiego (5%): 140 762,10 zł

link-projekt .


Udostępnij: Facebook | Twitter