Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Od umiejętności do sukcesu edukacyjnego, zawodowego i osobistego-zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjów Powiatu Koszalińskiego

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.1.2.

Okres realizacji: 01.08.2008 – 30.09.2009

Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów powiatu koszalińskiego poprzez wyrównanie braków edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych i społecznych.

Przedmiot: W ramach projektu zorganizowano następujące, nieodpłatnie zajęcia pozaszkolne dla 260 uczniów:

1) zajęcia wyrównawcze lub poszerzające wiedzę (tematyka zgodna z potrzebami uczniów) w wymiarze 60 godzin,

2) zajęcia informatyczne lub językowe (w/g wyboru uczniów) w wymiarze 60 godzin.

W ramach projektu objęto wszystkich uczniów poradnictwem zawodowym oraz wsparciem doradczo-psychologicznym skierowanym do uczniów z problemami edukacyjnymi bądź osobistymi. Dodatkowo zapewniono zwrot części kosztów dojazdu, poczęstunek i ubezpieczenie NW uczniów.

Projekt skierowano do uczniów wszystkich gimnazjów na terenie powiatu, zarówno uczniów z najsłabszymi wynikami jak i uczniów uzdolnionych, wykazujących chęć poszerzenia posiadanej wiedzy.

Wszystkie gimnazja biorące udział w projekcie zostały wyposażone w tablice interaktywne.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 842.590,00 zł:

– w  tym wartość dofinansowania – 842.590,00 zł (100%).


Udostępnij: Facebook | Twitter