XXXVII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 17 czerwca, 2021

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/xxxvii-sesja-rady-powiatu-w-koszalinie/

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00, odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu w Koszalinie.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 maja 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 11 czerwca 2021 r.
 7. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXIV sesji.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXV sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXVI sesji.
 11. Raport o stanie Powiatu Koszalińskiego za 2020 rok:
 • przedstawienie raportu o stanie Powiatu Koszalińskiego za rok 2020,

2) debata nad raportem,

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Koszalinie wotum zaufania

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Koszalińskiego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021 – 2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2020 rok”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 10. Zapytania i interpelacje radnych.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 12. Sprawy organizacyjne.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek