Starostwo Powiatowe w Koszalinie

 • JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Powiat


Tytuł projektu

”Od ziarenka do bochenka”

W dniu 24 maja 2019 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę na realizację  operacji  pn. ”Od ziarenka do bochenka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2020.

Celem operacji aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich powiatu koszalińskiego to podjęcie działań i inicjatyw lokalnych, m.in. poprzez: podzielenie się przepisami mieszkańców na zdrowy domowy wypiek, warsztaty wspólnego pieczenia chleba, aktywizacja młodzieży poprzez udział świetlic wiejskich/domów kultury w konkursie.

Zaplanowane działania mają wpłynąć aktywizująco na mieszkańców wsi w każdym wieku, pobudzić chęć na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Aktywizacja obejmie wszystkich mieszkańców wsi w tym osoby starsze, młodzież, niepełnosprawnych, mniejszości narodowe i inne osoby wykluczone społecznie.

Partnerami w realizacji projektu są:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich – Babki z Jajem Wyszewo
 2. Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie

Łączna wartość projektu: 16 200,00 zł

Łączna wysokość wsparcia: 9 500,00 zł

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 6 700,00 zł

 

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020 :

http://ksow.pl/uploads/media/Ksiega_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020_zmiana_31_08_2017.pdf

Tytuł projektu

”Aktywna wieś = Atrakcyjna wieś”

W dniu 24 maja 2019 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę na realizację  operacji  pn. ”Aktywna wieś = Atrakcyjna wieś” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Celem operacji jest zwiększenie udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zaktywizowanie mieszkańców z terenu 8 gmin powiatu koszalińskiego do podjęcia działań/ inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, m.in. poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocję jakości życia na wsi
i promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Grupę docelową projektu, stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich i miejsko-wiejskich ośmiu gmin powiatu koszalińskiego. Projekt ma charakter otwarty i skierowany jest do  osób starszych, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, pochodzących z mniejszości narodowych czy innych wykluczonych społecznie.

Zaplanowane działania  obejmą organizację szkoleń/ seminariów/ warsztatów/ spotkań  umożliwiających pozyskanie niezbędnej wiedzy dot. możliwości zakładania Kół Gospodyń Wiejskich; podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, a także zaangażowane osoby w tematyce operacji posiądą wiedzę z zakresu promocji jakości życia na wsi jako miejsca do rozwoju zawodowego.

Efektem finalnym projektu będzie wydanie publikacji w formie informatora-poradnika
dot. realizacji obu typów przedsięwzięć: działalność gosp.-lokalne przetwórstwo, zakładanie i funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich.

Partnerami KSOW w realizacji projektu są:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich – Babki z Jajem Wyszewo
 2. Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
 3. Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów

Łączna wartość projektu: 35 531,48 zł

Łączna wysokość wsparcia: 26 731,00 zł

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 8 800,48 zł

 

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020 :

http://ksow.pl/uploads/media/Ksiega_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020_zmiana_31_08_2017.pdf

Tytuł projektu

"WIEM, BADAM SIE, ZAPOBIEGAM" – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

18 maja 2018 r. w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz wszystkich Beneficjentów działania 6.8 (wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 powiat koszaliński zawarł umowę o dofinansowanie projektu z zakresu profilaktyki nowotworowej.

„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

Z takim tytułem będziemy oswajać mieszkańców naszego regionu przez najbliższe 5 lat, bo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku, a przebadanych zostanie 3 000 mieszkańców naszego powiatu. Serdecznie zapraszamy!

Niezbędnym jest by były to osoby mieszkające na terenie powiatu koszalińskiego oraz spełniały poniższe kryteria wieku:

1. Osoby w wieku od 55 do 64 lat zarówno z objawami klinicznymi jak i bez, które otrzymały imienne zaproszenie do programu.

WYŁĄCZENIE:

- osoby nie otrzymały zaproszenia imiennego na badanie kolonoskopii

2. W systemie oportunistycznym osoby w wieku od 25 do 65 lat (pochodzące z rodzin HNPCC (Lyncha) lub FAP z potwierdzonym obciążeniem genetycznym).
W tej grupie konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do ww. rodzin z poradni genetycznej.
W przypadku rodzin z zespołem Lyncha konieczne jest spełnienie tzw. kryteriów amsterdamskich. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże,
że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
WYŁĄCZENIE:

- objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
- kolonoskopia w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

Wykonawcą badań jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2.

W ramach projektu zakupiono aparaturę medyczną do badań kolonoskopii – videokolonoskopu.

Całkowita wartość projektu: 2 815 241,96 zł, kwota przyznanego dofinansowania  to 2 674 479,86 zł, wkład własny powiatu koszalińskiego (5%): 140 762,10 zł

link-projekt .

Tytuł projektu

"Z wody, z lasu i z zagrody"

"Z wody, z lasu i z zagrody"

 

Powiat Koszaliński 04.06.2018 r. zawarł umowę  na realizację operacji, pn. "Z wody,
z lasu i z zagrody" w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” polegała na przeprowadzeniu konkursu kulinarnego dla mieszkańców powiatu koszalińskiego, prezentacji najciekawszych potraw podczas Dożynek Powiatowych w Polanowie, nagrodzeniu laureatów konkursu oraz pokazem gotowania na wielkiej patelni gulaszu po staropolsku. Projekt miał na celu aktywizowanie mieszkańców powiatu koszalińskiego.

Łączna wartość projektu: 13 231,66 zł

Łączna wysokość wsparcia: 7 349,66 zł

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 5 882,00 zł

 

 

Tytuł projektu

„RAZEM dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”

 

 

 

 

 

„RAZEM dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”

Powiat Koszaliński 14.06.2018 r. zawarł umowę na dofinansowanie Projektu,
pn. „RAZEM dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa (IV Naturalne otoczenie człowieka). Działanie(4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację). W ramach Projektu zrealizowano  cykl wydarzeń plenerowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu powiatu koszalińskiego. Odbyły się warsztaty i zawody wędkarskie, pikniki edukacyjno – ekologiczno – informacyjne, prelekcje o tematyce ochrony wód powierzchniowych w szkołach podstawowych na terenie 4 gmin partnerskich projektu (Biesiekierz, Manowo, Świeszyno, Polanów).

Łączna wartość projektu: 114 636,42 zł.

Łączna wysokość wsparcia: 97 440,94 zł.

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 17 195,48 zł.

Tytuł projektu

„Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”

 

„Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”

Powiat Koszaliński 08.05.2018 r. zawarł umowę na dofinansowanie projektu z zakresu zdrowia publicznego, pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Działanie 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała. Cel Operacyjny 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Głównym celem Projektu było zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z otyłości, poprawa sposobu odżywiania się oraz wdrożenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego. Projekt realizowano wśród 120 mieszkańców z terenu powiatu koszalińskiego. Uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę z zakresu ochrony zdrowia, przeszli cykl zajęć edukacyjnych z dietetykiem, psychologiem, trenerem sportowym, a także mieli możliwość podczas warsztatów kulinarnych tworzyć ciekawe i zdrowe przepisy.

Łączna wartość projektu: 75 973,60 zł

 

link-projekt grupy wsparcia otyłości

Tytuł projektu

Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie.

 

        Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie.                                                    

Operacja mająca na celu Przebudowę amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel: Celem operacji jest utworzenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej, służącej zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

Przedmiotem projektu były roboty budowlane, mające na celu realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie budynku amfiteatru letniego
o powierzchni użytkowej 74 m2, wraz z wymianą instalacji elektrycznej, a także
z wyposażeniem obiektu w zadaszenie z płótna żeglarskiego wraz z konstrukcją, system nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, zagospodarowaniem przynależnego terenu tj. ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu miejsca na ognisko/grill oraz dostawą ławek parkowych przenośnych.

 

Łączna wartość projektu: 114 81, 27 zł

Łączna kwota wsparcia:   58 567,00 zł 

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 47 085,00 zł

Tytuł projektu

Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim

Źródło dofinansowania: Projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz budżetu Państwa.

Okres realizacji:  10.03.2015 - kwiecień 2016

Cel:  Zmniejszenie i zapobieganie zachorowalności na nowotwory złośliwe płuc i oskrzeli, jelita grubego i odbytu oraz nowotwory złośliwe prostaty, a także poprawa zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na terenie powiatu koszalińskiego. Do celów projektu zalicza się także promocję zachowań prozdrowotnych, promocję zdrowych i zmianę dotychczasowych nawyków żywieniowych, promocję aktywności ruchowej, dalszego podnoszenia świadomości w zakresie badań profilaktycznych.

Przedmiot:  W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie badań profilaktycznych na grupie 3000 osób, w tym 1000 osób w zakresie nowotworów płuc i oskrzeli m.in. badania laboratoryjne i badania diagnostyczne, 500 osób w zakresie nowotworów złośliwych raka gruczołu krokowego i jądra oraz 500 osób w zakresie nowotworów złośliwych raka jelita grubego i odbytu CRC. W zakresie projektu zaplanowano przeprowadzenie 3 kampanii społecznych: kampania zdrowego żywienia, kampania antynikotynowa i kampania promująca aktywność fizyczną.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 3 398 337,00 PLN:

 • w tym wartość dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 2 888 586,45 zł,
 • w tym wartosć dofinansowania Operatora Programu (Ministra Zdrowia) - 509 750,55 zł.

Tytuł projektu

Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt przeznaczony do remontu dróg powiatowych

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2007 - 2013

Okres realizacji:  3.11.2014 - 29.06.2015

Cel:  Przyczynianie się do poprawy jakości dróg powiatowych poprzez zwiększenie możliwości samodzielnego prowadzenia prac drogowych przez PZD, mierzone zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego, przez co wzrośnie atrakcyjność województwa zachodniopomorskiego, poprzez rozwój infrastruktury transportowej i drogowej powiatu koszalińskiego.

Przedmiot:  Zakup doposażenia Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, w postaci remontera połaciowego, układarki nawierzchni cienkowarstwowych, koparki, walca gumowego, dwóch samochodów ciężarowych, zbiornika (cysterny) na emulsję, frezarki do pni, ciągnika, podnośnika, płyty dynamicznej, niwelatora oraz rębaka do gałęzi.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 5 281 487,00 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z RPO - 3 960 654,00 zł,
 • w tym wkład własny - 1 320 833,00 zł.

Tytuł projektu

Wzrost skuteczności działań zapobiegającym zagrożeniom naturalnym i awariom na terenie powiatu koszalińskiego poprez doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2007 - 2013

Okres realizacji:  1.10.2014 - 31.12.2014

Cel:  Wzrost efektywności ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i innymi nadzwyczajnymi na terenie powiatu. Podniesienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych, poprzez dbałość o ich przejezdność i utrzymania dobrego stanu technicznego.

Przedmiot:  Zakup doposażenia Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, w postaci ciągnika z wyposażeniem, ciężkiego pługu wirnikowego odśnieżonego, dużego rębaka do gałęzi oraz przyczepy ciągnikowej.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 591 339,00zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z RPO - 443 504,25 zł,
 • w tym wkład własny - 147 834,75 zł.

Tytuł projektu

Festiwal Energii Odnawialnej

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2015

Okres realizacji:  15-16.08.2014 r.

Cel:  Propagowanie wiedzy o energii odnawialnej i możliwościach wdrażania nowych technologii, co wpłynie na poprawę warunków środowiskowych i ekonomicznych mieszkańców obszarów wiejskich. Pokazanie możliwości dodatkowego zarobkowania oraz podjęcie działalności pozarolniczej poprzez tworzenie np. ferm fotowoltaicznych, wiatrowych, wykorzystanie biomasy.

Przedmiot:  Realizacja dwudniowego wydarzenia, kolejno w Polanowie i Bobolicach, upowszechniającego wiedzę na temat energii odnawialnej. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano prelekcję tematyczną, prezentację filmową, punkt konsultacyjny z panelami dyskusyjnymi, pokazy doświadczalne, otwarte warsztaty energii odnawialnej, konkury i quizy wiedzy dla dzieci.  Całość wzbogacono programem artystycznym z udziałem lokalnych grup wokalno - tanecznych.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 38  046,95 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z KSOW - 37 592,46 zł,
 • w tym wkład własny - 105,01 zł.

Tytuł projektu

Jarmark Wielkanocny w Koszalinie

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2014-2015

Okres realizacji:  11.04.2014 - 5.05.2014

Cel:  Kultywowanie i popularyzacja bogatych tradycji wielkanocnych związanych m.in z plastyką obrzedową. Promocja obszarów wiejskich, aktywizacja mieszkańców w dziedzinie działalności kulturowej oraz integracja lokalnej społeczności.

Przedmiot:  Realizacja dwudniowego jarmarku o tematyce wielkanocnej, w ramach którego zorganizowano kiermasz świateczny, konkursy i quizy temtyczne, otwarte zajęcia warsztatowe oraz występy lokalnych zespołów ludowych i młodzieżowych.Przeprowadzenie promocji informacyjnej w lokalnych i regionalnych mediach.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 42 058,76 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z KSOW - 19 599,11 zł,
 • w tym wkład własny - 22 459,65 zł.

Tytuł projektu

IX Regionalna Akcja - "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek"

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji: 22.04.2014 - 30.06.2014

Cel:  Ochrona dziedzictwa środowiskowego regionu koszalińskiego, w szczególności obszarów Natura 2000 oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wykształcenie prośrodowiskowych nawyków i pobudzenie odpowiedzialności za stan środowiska.

Przedmiot:  Zbiórka śmieci i odpadów z brzegówe akwenów wodnych ośmiu gmin powiatu koszalińaskiego i miasta  Koszalina (71,50 m3 śmieci i odpadów), przy zaangażowaniu 3 757 wolontariuszy, w szczególności przedszkolaków, młodzieży szkolnej, wędkarzy, pracowników gmin i starostwa, członków kokalnych  klubów i stowarzyszeń.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 25 659,79:

 • w tym wartośc dofinansowania z WFOŚiGW - 12 829,89 zł,
 • w tym wkład własny - 12 829,90 zł.

Tytuł projektu

Likwidacja barier w urzędzie powiatowym, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania sie i komunikowania

Źródło dofinansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji:  1.11.2013 - 10.06.2014

Cel: Likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się w budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, prowadząca do poprawy jakości i dostępu usług publicznych, realizowanych przez administracje publiczną. Poprawa jakości życia oraz zwiekszenie poczucia sprawiedliwości społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Przedmiot:  Montaż w istniejącym szybie budynku dźwigu osobowego o udźwigu 630 kg (8 osób), przystosowanego do potrzeb osób niepeółnosprawnych, w tym niewidomych.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 169 125,00:

 • w tym wartośc dofinansowania z PFRON - 55 000,00 zł,
 • w tym wkład własny - 114 125,00 zł.

Tytuł projektu

Współpraca z III sektorem - standardem zachodniopomorskich samorządów

Źródło dofinansowania: Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji:  1.12.2013 r. - 31.05.2015 r.

Realizator projektu: Pracownia Pozarządowa (dawniej Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych)

Uczestnik projektu: Powiat Koszaliński

Obszar realizacji projektu: teren województwa zachodniopomorskiego

Cel: Zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim

Produkty do wypracowania:
1. opracowanie/ aktualizacja zasad organizacji konkursów precyzujących m.in. zasady wyboru komisji konkursowych, warunki składania wspólnych ofert przez organizacje oraz kryteria wyboru ofert,
2. opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących monitoringu, ewaluacji i rozliczenia zleconych zadań publicznych,
3. opracowanie/ aktualizacja zasad powierzania organizacjom pozarządowym korzystania z majątku komunalnego, publicznej infrastruktury.

W ramach Projektu zostanie wdrożony Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW), jako stałego narzedzia wzajemnych relacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.

Przebieg realizacji projektu:

Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Tytuł projektu

Konferencja pt. "Atrakcje turystyczne alternatywą rozwoju obszarów wiejskich"

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2012 - 2013

Okres realizacji:  25.09.2013 - 27.09.2013

Cel: Przyczynienie sie do promocji istniejących na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego atrakcji turystycznych, które wpływaja na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, powodują wzrost potencjału społecznego oraz tworzą możliwośc zarobkowania poza rolniczego. Ukierunkowanie wiejskiej społeczności lokalnej na poszukiwanie róznego rodzaju form aktywności pozarolniczej, związaną z obsługą gości.

Przedmiot:  Realizacja konferencji, w ramach której zostały wygłoszone wykłady nt. problematyki tworzenia i kreowania produktów turystycznych oraz zorganizowano panel dyskusyjny.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych -  38 498,05 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z KSOW - 26 023,05 zł,
 • w tym wkład własny - 12 475,00 zł.

Tytuł projektu

VIII Regionalna Akcja - "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek"

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji: 26.04.2013 - 24.05.2013

Cel:  Ochrona dziedzictwa środowiskowego regionu koszalińskiego, w szczególności obszarów Natura 2000 oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wykształcenie prośrodowiskowych nawyków i pobudzenie odpowiedzialności za stan środowiska.

Przedmiot:  Zbiórka śmieci i odpadów z brzegówe akwenów wodnych ośmiu gmin powiatu koszalińaskiego i miasta  Koszalina (69,60 m3 śmieci i odpadów), przy zaangażowaniu 2 826 uczestników - wolontariuszy, w szczególności przedszkolaków, młodzieży szkolnej, wędkarzy, pracowników gmin i starostwa, członków kokalnych klubów i stowarzyszeń.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 26 253,48 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z WFOŚiGW - 13 126,74 zł,
 • w tym wkład własny -  13 126,74 zł.

Tytuł projektu

Jarmark Wielkanocny w Koszalinie (2013)

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2012-2013

Okres realizacji:  12.03.2013 - 12.04.2013

Cel:  Kultywowanie i popularyzacja bogatych tradycji wielkanocnych związanych m.in z plastyką obrzedową. Promocja obszarów wiejskich, aktywizacja mieszkańców w dziedzinie działalności kulturowej oraz integracja lokalnej społeczności.

Przedmiot:  Realizacja dwudniowego jarmarku o tematyce wielkanocnej, w ramach którego zorganizowano kiermasz świateczny, konkursy i quizy temtyczne, otwarte zajęcia warsztatowe oraz występy lokalnych zespołów ludowych i młodzieżowych.Przeprowadzenie promocji informacyjnej w lokalnych i regionalnych mediach.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 53 952,77 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z KSOW - 39 764,69 zł,
 • w tym wkład własny - 14 188,08 zł.

Tytuł projektu

Jarmark Bożonarodzeniowy w Koszalinie

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2012-2013

Okres realizacji:  14.12.2012 - 23.12.2012

Cel:  Kultywowanie i popularyzacja wiedzy bożonarodzeniowej poprzez wystawę produktów związanych z tradycją świąteczną. Promowanie obszarów wiejskich, mobilizacja i aktywizacja społeczeństwa ze środowisk wiejskich. ukirunkowanie społecezństwa do poszukiwania różnego rodzaju form aktywności pozarolniczej, w postaci rzemiosła i drobnej wytwórczości.

Przedmiot:  Realizacja dwudniowego jarmarku o tematyce bożonarodzeniowej, w ramach którego zorganizowano kiermasz świateczny, konkursy i quizy o tematyce bożonarodzeniowej, otwarte zajęcia warsztatowe oraz występy artystyczne.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 48 912,74 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z KSOW - 34 668,71zł,
 • w tym wkład własny - 14 244,03 zł.

Tytuł projektu

Przegląd Zespołów i Twórców Ludowych "SIEMIONALIA"

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2013 - 2013

Okres realizacji:  22.07.2012

Cel:  Przyczynienie sie do popularyzacji i kultywowania folkloru poprzez pieśni i tańce ludowe oraz rękodzielnictwo. Promowanie obszarów wiejskich, zwiększenie ich atrakcyjności oraz mobilizowanie i aktywizacja ludności do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

Przedmiot:  Realizaja przeglądu, w ramach którego przygotowano kopnkursy, kiermasz i warsztaty rękodzielnicze.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych -  23 535,67 zł:
- w tym wartośc dofinansowania z RPO - 23 535,67 zł,

Tytuł projektu

VII Regionalna Akcja - "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek"

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji: 12.04.2012 - 9.05.2012

Cel:  Ochrona dziedzictwa środowiskowego regionu koszalińskiego, w szczególności obszarów Natura 2000 oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wykształcenie prośrodowiskowych nawyków i pobudzenie odpowiedzialności za stan środowiska.

Przedmiot:  Zbiórka śmieci i odpadów z brzegówe akwenów wodnych ośmiu gmin powiatu koszalińaskiego i miasta  Koszalina (82,50 m3 śmieci i odpadów), przy zaangażowaniu 2 822 wolontariuszy, w szczególności przedszkolaków, młodzieży szkolnej, wędkarzy, pracowników gmin i starostwa, członków kokalnych  klubów i stowarzyszeń.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 28 074,61 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z WFOŚiGW - 14 034,06 zł,
 • w tym wkład własny - 14 040,55 zł.

Tytuł projektu

Jarmark Wielkanocny w Koszalinie 31 marca 2012 r.

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2011-2012

Okres realizacji:  31.03.2012

Cel:  Kultywowanie i popularyzacja bogatych tradycji wielkanocnych związanych m.in z plastyką obrzedową. Promocja obszarów wiejskich, aktywizacja mieszkańców w dziedzinie działalności kulturowej oraz integracja lokalnej społeczności.

Przedmiot:  Realizacja dwudniowego jarmarku o tematyce wielkanocnej, w ramach którego zorganizowano kiermasz świateczny, konkursy i quizy temtyczne, otwarte zajęcia warsztatowe oraz występy lokalnych zespołów ludowych i młodzieżowych.Przeprowadzenie promocji informacyjnej w lokalnych i regionalnych mediach.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 40 252,16 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z KSOW - 39 969,21zł,
 • w tym wkład własny - 282,95 zł.

Tytuł projektu

VI Regionalna Akcja "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" - aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (IX Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji:  kwiecień-czerwiec 2011 r.

Cel:  organizacja ponadlokalnej akcji, służącej ochronie środowiska naturalnego regionu, w szczególności obszarów Natura 2000 (Dolina Radwi Chocieli i Chotli, Jezioro Bukowo, Dolina Grabowej, Bobolickie Jeziora Lobeliowe), podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” prowadzące do wykształcenia prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, wsparcie aktywnej edukacji ekologicznej, przeciwdziałające degradacji środowiska a także zachowanie i ochrona zasobów naturalnych.

Przedmiot:  Oczyszczenie większości terenu  8 gmin powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina z zalegających śmieci na brzegach rzek, jezior i brzegu morskiego (głównie odpadów z tworzywa sztucznego) - 70,0 m3 oraz zaangażowanie i zainteresowanie przesłaniem akcji ok. 2642 wolontariuszy. Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej w lokalnych mediach, której celem jest podniesienia świadomości ekologicznej społeczności regionu oraz pokazanie wagi odpowiedzialności za zachowania powodujące degradacje środowiska. Akcja posiada własne, rozpoznawalne logo graficzne "Przyjaciel środowiska".

Tytuł projektu

Wojewódzki Konkurs Wielkanocny w Koszalinie

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2010-2011

Okres realizacji:  7.04.2011 - 15.04.2011

Cel:  Kultywowanie i popularyzacja bogatych tradycji wielkanocnych związanych m.in z plastyką obrzedową. Promocja obszarów wiejskich, aktywizacja mieszkańców w dziedzinie działalności kulturowej oraz integracja lokalnej społeczności.

Przedmiot:  Realizacja konkursu o tematyce wielkanocnej, w ramach którego zorganizowano konkursy w kategoriach: "Pisanka", "Palma", "Wypiek".

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 8 239,35 zł:

 • w tym wartośc dofinansowania z KSOW - 7 900,12 zł,
 • w tym wkład własny - 339,23 zł.

Tytuł projektu

III Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia” Niedalino 2011

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie

Okres realizacji: kwiecień– październik 2011

Cel:

 1. Udokumentowanie, wyeksponowanie, promocja i ochrona bioróżnorodności (ze szczególnym uwzględnieniem fauny) obszaru Natura 2000 - Dolina Radwi, Chocieli i Chotli.
 2. Wskazanie możliwości wykorzystania tego obszaru w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
 3. Propagowanie wśród mieszkańcó regionu oraz turystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, pozytywnego klimatu społecznego dot. obszaru Natura 2000 i ochrony środowiska.
 4. Prezentacja dorobku organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska oraz nawiązanie współpracy w celu wspólnej promocji obszaru Natura 2000.
 5. Propagowanie postaw minimalizacji powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich selekcja w gospodarstwach domowych.
 6. Wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego z hasłem "mysleć globalnie - działać lokalnie".
 7. Podniesienie świadomości ekologicznej poprzez poznanie przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem fauny) oraz uświadamianie sobie  zależności pomiedzy poszczególnymi organizmami, a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami na przykładzie Doliny Radwi, Chocieli i Chotli. 

Przedmiot:

 1. Organizacje ekologicznego festynu podczas którego przeprowadzone zostały liczne konkursy, quizy i konkurencje rekreacyjno - edukacyjne;
 2. Organizacja zajęć terenowych dla nauczycieli;
 3. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego oraz wystawy pokonkursowej;
 4. Dokumentacja róznorodności biologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem fauny) Doliny Radwi, Chocieli i Chotli w formie fotografii, plansz i wydawnictw (folder, broszura, wkładka - folder) oraz gierek multimedialnych.
 5. Zwiększenie świadomości mieszkańców regionu i turystów o potencjale oraz mozliwościach wykorzystania obszaru Natura 2000 - Doliny radwi, Chocieli i Chotli zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 6. Wykreowanie postaw minimalizacji powstawania odpadó (np. opakowań, toreb foliowych) i ich selekcja w gospodarstwach domowych.
 7. Wzrost świadomości ekologicznej dzięki poznaniu przyrody oraz mechanizmów jej funkcjonowania i zależności, jak i zasad zrównoważonego rozwoju na podstawie Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.
 8. Wykreowanie pozytywnego wizerunku organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska.
 9. Stworzenie warunków do organizacji cyklicznej imprezy.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 60.630,08 zł

 • w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 28.177,47 zł,
 • w tym wkład własny – 32.452,61 zł.

Tytuł projektu

V Regionalna Akcja "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" - aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (VIII Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji:  kwiecień-maj 2010 r.

Cel:  organizacja ponadlokalnej akcji, służącej ochronie środowiska naturalnego regionu, w szczególności obszarów Natura 2000 (Dolina Radwi Chocieli i Chotli, Jezioro Bukowo, Dolina Grabowej, Bobolickie Jeziora Lobeliowe), podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” prowadzące do wykształcenia prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, wsparcie aktywnej edukacji ekologicznej, przeciwdziałające degradacji środowiska a także zachowanie i ochrona zasobów naturalnych.

Przedmiot:  Oczyszczenie większości terenu  8 gmin powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina z zalegających śmieci na brzegach rzek, jezior i brzegu morskiego (głównie odpadów z tworzywa sztucznego) - 87,0 m3 oraz zaangażowanie i zainteresowanie przesłaniem akcji ok. 2080 wolontariuszy. Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej w lokalnych mediach, której celem jest podniesienia świadomości ekologicznej społeczności regionu oraz pokazanie wagi odpowiedzialności za zachowania powodujące degradacje środowiska. Akcja posiada własne, rozpoznawalne logo graficzne "Przyjaciel środowiska".

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 24.891,93 zł:

 • w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 12.307,41 zł,
 • w tym wkład własny - 12.584,52 zł.

Tytuł projektu

Powiatowe Targi Zawodoznawcze „Poznaj swój zawód”

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5

Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.06.2010

Cel: Pobudzenie do podnoszenia poziomu wykształcenia oraz ułatwienie dostępu do ponadgimnazjalnej oferty edukacyjnej wśród mieszkańców obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego.

Przedmiot: W ramach projektu ponad 600 gimnazjalistów z powiatu koszalińskiego skorzysta z dodatkowych zajęć zawodoznawczych pogłębiających diagnozę zawodową każdego ucznia, 80 uczniów weźmie udział w wycieczce edukacyjnej do jednych z najbardziej atrakcyjnych zakładów pracy w powiecie. Zostało wydanych 1000egz. podarnika edukacyjnego dla absolwentów gimnazjów z powiatu i ich rodziców, a w dniach 15-16 kwietnia 2010r. odbyły się Powiatowe Targi Zawodoznawcze, gdzie została zaprezentowana oferta edukacyjna szkół regionu koszalińskiego.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 49.972,42 zł:

- w tym wartość dofinansowania - 49.972,42 zł.

Tytuł projektu

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Koszalińskiego

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji: 2008-2010

Cel: Ochrona powietrza w obszarze oddziaływania projektu, tj. powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin, gdzie zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej, będące przedmiotem termomodernizacji. Realizacja tego celu wpłynie na ochronę powietrza na obszarze całego regionu i kraju. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch celów szczegółowych, tj. podwyższenie sprawności przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii oraz wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiot: W ramach projektu przewiduje się wykonanie termomodernizacji 16 budynków, obiektów użyteczności publicznej Powiatu Koszalińskiego, zlokalizowanych na terenie gmin powiatu (Biesiekierz, Mielno, Polanów, Bobolice, Manowo) oraz w mieście Koszalin.

Tytuł projektu

Od umiejętności do sukcesu edukacyjnego, zawodowego i osobistego-zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjów Powiatu Koszalińskiego

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.1.2.

Okres realizacji: 01.08.2008 – 30.09.2009

Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów powiatu koszalińskiego poprzez wyrównanie braków edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych i społecznych.

Przedmiot: W ramach projektu zorganizowano następujące, nieodpłatnie zajęcia pozaszkolne dla 260 uczniów:

1) zajęcia wyrównawcze lub poszerzające wiedzę (tematyka zgodna z potrzebami uczniów) w wymiarze 60 godzin,

2) zajęcia informatyczne lub językowe (w/g wyboru uczniów) w wymiarze 60 godzin.

W ramach projektu objęto wszystkich uczniów poradnictwem zawodowym oraz wsparciem doradczo-psychologicznym skierowanym do uczniów z problemami edukacyjnymi bądź osobistymi. Dodatkowo zapewniono zwrot części kosztów dojazdu, poczęstunek i ubezpieczenie NW uczniów.

Projekt skierowano do uczniów wszystkich gimnazjów na terenie powiatu, zarówno uczniów z najsłabszymi wynikami jak i uczniów uzdolnionych, wykazujących chęć poszerzenia posiadanej wiedzy.

Wszystkie gimnazja biorące udział w projekcie zostały wyposażone w tablice interaktywne.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 842.590,00 zł:

- w  tym wartość dofinansowania - 842.590,00 zł (100%).

Tytuł projektu

Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia” Niedalino 2009

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie

Okres realizacji: marzec – październik 2009

Cel:

 1. Wyeksponowanie walarów i możliwości wykorzystania obszaru Natura 2000 - Dolina Radwi, Chocieli i Chotli oraz promocja tego terenu.
 2. Propagowanie wśród mieszkańców regionu oraz turystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, pozytywnego klimatu społecznego dot. obszaru Natura 2000 i ochrony środowiska.
 3. Prezentacja dorobku organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska oraz nawiązanie współpracy w celu wspólnej promocji obszaru Natura 2000.
 4. Pomoc zarządzającym obszarem Dolina Radwi, Chocieli i Chotli w lokalizacji negatywnych zjawisk działalności człowieka na tym terenie poprzez organizację konkursu fotograficznego.

Przedmiot:

 1. Dokumentacja cennych przyrodniczo miejsc na obszarze Doliny Radwi, Chocieli i Chotli w formie fotografii i wydawnictw (broszura, folder, mapa, gra planszowa).
 2. Udział ok. 1.000 osób podczas Festynu oraz 1.000 osób podczas Powiatowych Dożynek.
 3. Zwiększenie świadomości mieszkańców regionu i turystów o potencjale obszaru Natura 2000 - Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.
 4. Wykreowanie pozytywnego wizerunku organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska.

5) Stworzenie warunków do organizacji cyklicznej imprezy.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 69.863 zł:

 • w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 34.150 zł,
 • w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW - 14.000 zł,
 • w tym wkład własny – 21.713 zł.

Tytuł projektu

IV Regionalna Akcja "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" - aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (VII Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie

Okres realizacji: kwiecień – maj 2009

Cel: organizacja ponadlokalnej akcji, służącej ochronie środowiska naturalnego regionu, w szczególności obszarów Natura 2000 (Dolina Radwi Chocieli i Chotli, Jezioro Bukowo, Dolina Grabowej, Bobolickie Jeziora Lobeliowe), podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” prowadzące do wykształcenia prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, wsparcie aktywnej edukacji ekologicznej, przeciwdziałające degradacji środowiska a także zachowanie i ochrona zasobów naturalnych.

Przedmiot: Oczyszczenie większości terenu gmin powiatu koszalińskiego i miatsa Koszalin z zalegających śmieci na brzegach rzek, jezior i brzegu morskiego (głównie odpadów z tworzywa sztucznego) - 81,5 m3 oraz zaangażowanie i zainteresowanie przesłaniem akcji ok. 1800 wolontariuszy. Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej w lokalnych mediach, której celem jest podniesienia świadomości ekologicznej społeczności regionu oraz pokazanie wagi odpowiedzialności za zachowania powodujące degradacje środowiska. Akcja posiada własne, rozpoznawalne logo graficzne "Przyjaciel środowiska".

Budżet:

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 19.420,04 zł:

- w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 9.356,38 zł,

- w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW - 7.771,18 zł,

- w tym wkład własny - 2.292,48 zł.

Tytuł projektu

V Powiatowy Dzień Dziecka - Zachowanie przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2008 – 30.06.2008

Cel: Kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci w wieku 6 lat. Przeprowadzenie kampanii ekologicznej na temat aktywnej ochrony przyrody poprzez zmianę jednorazowych toreb plastikowych na przyjazne środowisku ekotorby.

Przedmiot: Zorganizowanie imprezy dla dzieci z przedszkoli powiatu koszalińskiego z okazji dnia dziecka oraz przeprowadzenie konkursów i zabaw o charakterze ekologicznym. Temat przewodni: „Zachowania przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym”.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 16.866,86 zł: 

- w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 7.000,00 zł (tj. 41,50%), 

- w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW - 6.767,22 zł (tj. 40,12%).

Tytuł projektu

III Regionalna Akcja pn. Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek - aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony przyrody - rok 2008 (VI Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.03.2008 – 10.05.2008

Cel: Ochrona wartości przyrodniczych środowiska naturalnego regionu koszalińskiego.

Przedmiot: Przeprowadzenie zbiórki śmieci z brzegów jezior, rzek oraz brzegu morskiego w powiecie koszalińskim i m. Koszalin. Zorganizowanie akcji promocyjno-informacyjnej w lokalnych mediach.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 37.870,75 zł:

- w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 9.240,75 zł (tj. 24,40%), 

- w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW - 2.500,00 zł (tj. 6,60%).

Tytuł projektu

IV Powiatowy Dzień Dziecka - Kto chce chronić środowisko musi o nim wiedzieć wszystko

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2007 – 31.09.2007

Cel: Edukacja ekologiczna dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powiatu koszalińskiego.

Przedmiot: Przeprowadzenie konkursów i zabaw o charakterze ekologicznym; temat przewodni: „Sposoby oszczędzania wody i energii w życiu codziennym”.

Budżet:

 Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 11.000,00 zł:

- w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 4.500,00 zł (tj. 40,91%),

- w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW - 4.500,00 zł (tj. 40,91%).

Tytuł projektu

II Regionalna Akcja pn. Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek - aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony przyrody - rok 2007 (V Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2007 – 22.04.2007

Cel: Zebranie śmieci z brzegów wytypowanych jezior i rzek oraz jednoczesne przeprowadzenie w środkach masowego przekazu akcji edukacyjnej nt. szkodliwego wpływu odpadów na ekosystemy rzek i jezior.

Przedmiot: Przeprowadzenie akcji sprzątania śmieci na obszarze powiatu koszalińskiego.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 42.626,63 zł

- w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 10.828,00 zł (tj. 24,40%),

- w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW - 2.000,00 zł (tj. 4,69%).

Tytuł projektu

Pomorskie tradycje - spotkania polsko-niemieckie w Powiecie Koszalińskim

Źródło dofinansowania: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A (FMP)

Partnerzy projektu: Powiat Demmin (Niemcy)

Okres realizacji: 02.04.2007 – 15.10.2007

Cel: Wzmocnienie i ożywienie partnerstwa Powiatu Koszalińskiego i Powiatu Demmin poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz promocję wybranych elementów tradycji i kultury regionów partnerskich.

Przedmiot: Zorganizowanie wspólnie z partnerem warsztatów śpiewaczo-tanecznych i twórczości ludowej. Zorganizowanie uroczystości dożynkowych, przeprowadzenie konkursów "Wieniec dożynkowy", "Plony", "Pomorskie specjały" oraz przygotowanie wspólnej publikacji "Gazety dożynkowej" i broszury "Pomorskie tradycje w Powiecie Koszalińskim i Demmin".

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 59.780,10 zł:

- w tym wartość dofinansowania: 44.835,07 zł (tj. 75%).

Tytuł projektu

Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego w sprzęt specjalistyczny oraz materiały do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ochrony przeciwpożarowej

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2006 – 2007

Cel: Zakup sprzętu i środków ratowniczych oraz innych środków zabezpieczających ratowników podczas prowadzenia akcji.

Przedmiot: Zakup lub uzupełnienie sprzętu i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego.

Budżet: Wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 200.000,00 zł.

Tytuł projektu

Stypendia dla studentów powiatu koszalińskiego 06/07

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2

Okres realizacji: 01.10.2006 – 31.07.2007

Cel: Pomoc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zdobyciu wyższego wykształcenia.

Przedmiot: Pomoc stypendialna osobom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych, w tym wiejskich. Pokrycie w całości lub w części kosztów nauki w szkole wyższej.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 34.051,00 zł:

- w tym wartość dofinansowania - 34.051,00 zł (tj. 100%).

Tytuł projektu

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Koszalińskiego 06/07

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2

Okres realizacji: 01.09.2006 – 30.06.2007

Cel: Ułatwienie młodzieży pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałej na terenach wiejskich, dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości.

Przedmiot: Udzielenie wsparcia finansowego w postaci stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatu koszalińskiego.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 156.478,53 zł:

- w tym wartość dofinansowania - 156.478,53 zł. (tj. 100%).

Tytuł projektu

Uczymy się partnerstwa-Powiat Koszaliński i Powiat Demmin dzielą się swoją kulturą

Źródło dofinansowania: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A (FMP)

Partnerzy projektu: Powiat Demmin (Niemcy)

Okres realizacji: 01.08.2006 – 15.10.2006

Cel: Wzmocnienie i ożywienie partnerstwa oraz promocja wybranych elementów tradycji i kultury regionów partnerskich.

Przedmiot: Organizacja Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Mielnie oraz Powiatowych Dożynek, w tym przygotowanie i druk polsko-niemieckiej gazety dożynkowej, zacieśnienie współpracy partnerów poprzez np. wymianę repertuaru pomiędzy zespołami folklorystycznymi.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 16.573,64 zł:

- w tym wartość dofinansowania - 12.430,23 zł (tj. 75%).

Tytuł projektu

I Regionalna Akcja -Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek - (IV Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2006 – 22.04.2006

Cel: Zebranie śmieci z brzegów wytypowanych jezior i rzek oraz przeprowadzenie w środkach masowego przekazu akcji edukacyjnej nt. szkodliwego wpływu odpadów na ekosystemy rzek i jezior.

Przedmiot: Przeprowadzenie akcji sprzątania śmieci na obszarze powiatu koszalińskiego.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 33.010,00 zł:

- w tym wartość dofinansowania - 10.460,00 zł (tj. 31,69%).

Tytuł projektu

III Powiatowy Dzień Dziecka "W przyjaźni z przyrodą"

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 18.04.2006 – 01.06.2006

Cel: Edukacja ekologiczna dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powiatu koszalińskiego.

Przedmiot: Przeprowadzenie konkursów i zabaw o charakterze ekologicznym; temat przewodni: „W przyjaźni z przyrodą”.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 10.830,00 zł:

- w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 4.500,00 zł (tj. 41,55%),

- w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW - 4.500,00 zł (tj. 41,55%).

Tytuł projektu

II Powiatowy Dzień Dziecka - Dziecko przyjacielem Środowiska - Środowisko przyjacielem dziecka

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres realizacji: 01.04.2005 – 01.06.2005

Cel: Edukacja ekologiczna dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powiatu koszalińskiego.

Przedmiot: Przeprowadzenie konkursów i zabaw o charakterze ekologicznym; temat przewodni: dziecko przyjacielem środowiska – środowisko przyjacielem dziecka.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 6.801,20 zł, w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW - 1.989,00 zł (tj. 29,24%).

Tytuł projektu

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu koszalińskiego 2005/2006

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2

Okres realizacji: 01.09.2005 – 28.08.2006

Cel: Ułatwienie młodzieży pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałej na terenach wiejskich, dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości.

Przedmiot: Udzielenie wsparcia finansowego w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu koszalińskiego.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 267.676,98 zł, w tym wartość dofinansowania: 267.676,98 zł (tj. 100%).

Tytuł projektu

Program stypendialny dla studentów z powiatu koszalińskiego 2005/2006

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2

Okres realizacji: 01.10.2005- 30.09.2006

Cel: Pomoc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w osiągnięciu wyższego wykształcenia.

Przedmiot: Pomoc stypendialna osobom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych, w tym wiejskich. Pokrycie w całości lub w części kosztów nauki w szkole wyższej.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 104.363,46 zł, w tym wartość dofinansowania: 104.363,46 zł (tj. 100%).

Tytuł projektu

III Akcja prośrodowiskowa - Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek - aktywna forma edukacji proekologicznej i ochrony przyrody

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2005 – 21.05.2005

Cel: Zebranie śmieci z brzegów wytypowanych jezior i rzek powiatu koszalińskiego i m. Koszalin.

Przedmiot: Przeprowadzenie akcji sprzątania wokół jezior i rzek powiatu koszalińskiego i m. Koszalin.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 12.391,00 zł, w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW 4.791,00 zł (tj. 38,67%).

Tytuł projektu

Program stypendialny dla studentów z powiatu koszalińskiego 2004/2005

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2

Okres realizacji: 10.11.2004 – 30.06.2005

Cel: Pomoc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zdobyciu wyższego wykształcenia.

Przedmiot: Pomoc stypendialna osobom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych, w tym wiejskich. Pokrycie w całości lub w części kosztów nauki w szkole wyższej.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 90.514,00 zł, w tym wartość dofinansowania 90.514,00 zł (tj. 100%).

Tytuł projektu

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu koszalińskiego 2004/2005

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2

Okres realizacji: 10.11.2004 - 30.06.2005 

Cel: Ułatwienie młodzieży o niskich dochodach, zamieszkałej na terenach wiejskich dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości.

Przedmiot: Udzielenie wsparcia finansowego w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu koszalińskiego.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 261.437,00 zł, w tym wartość dofinansowania 261.437,00 zł (100 %).

Tytuł projektu

Termoizolacja i modernizacja gospodarki cieplnej w DPS w Żydowie

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 01.09.2004 – 30.03.2005

Cel: Likwidacja kotłowni parowej oraz wykonanie prac termoizolacyjnych w budynku DPS Żydowo.

Przedmiot: Likwidacja kotłowni parowej oraz wykonanie prac związanych z termomodernizacją (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana dachu).

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych - 326.491,00 zł, w tym wartość dofinansowania 72.685 zł (tj. 22,26%).