Starosta Koszaliński ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Dodano: 10 marca, 2023

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/starosta-koszalinski-oglasza-ii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-z-zasobu-nieruchomosci-skarbu-panstwa/

 1. Nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia:
  Właściciel: Gmina Mielno
  Obręb ewidencyjny: 0020 Mielno
  Jednostka ewidencyjna: Mielno
  Księga wieczysta: K01K/00122387/1
  Nr działki: 31/36
  Powierzchnia: 0,0663 ha
 2. Cena wywoławcza nieruchomości – 160 000,00 zł Do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %
 3. Wysokość wadium – 16 000,00zł
 4. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 31/36 o powierzchni 0,0663 ha obręb 0020 Mielno, stanowi własność Gminy Mielno a użytkownikiem wieczystym nieruchomości do dnia 14.12.2088 r. jest Skarb Państwa. Sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości ujawniony w dziale I-SP księgi wieczystej nr KO1K/00122387/1 – zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów stanowi pastwiska trwałe – PsV oraz grunty orne – RIVa. Działka nr 31/36 położona jest w zachodniej części miasta Mielno. Posiada dojazd do ulicy o nawierzchni bitumicznej, ulicami o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzonych. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki budowlane. Teren działki płaski, kształt regularny. Działka z dostępem do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej ułożonych w pasie drogowym ulicy Okrężnej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XLIV/459/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. działka nr 31/36 położona jest w obszarze elementarnym oznaczonym jako III.MU2-i tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej intensywnej z wyłączeniem zabudowy rekreacji indywidualnej i sezonowej turystycznej bazy noclegowej. Na teren, który obejmuje obecną działkę nr 31/36  wydana została decyzja o warunkach zabudowy: GPN.6730.275.2017.1, która pozostaje w obrocie prawnym. Decyzja ta była podstawą do geodezyjnego wydzielenia działki nr 31/36. Zgodnie z pismem Gminy Mielno znak: GNP.0300.12.2022.7 z dnia 03.06.2022 r. na działkę ewidencyjną nr 31/36 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy

 1. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie Zarządzenia nr 170/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Zarządzenia  nr 30/2022 Starosty Koszalińskiego z dnia 16 sierpnia 2022 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w trybie przetargu nieograniczonego, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 31/36 w obrębie ewidencyjnym 0020 Mielno, położonej w gminie Mielno.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).

Więcej informacji na stronie BIP

Plik 1: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dz. nr 31_36 w ob. Mielno