Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów

Dodano: 22 maja, 2013

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/projekt/wspolpraca-z-iii-sektorem-standardem-zachodniopomorskich-samorzadow/

Źródło dofinansowania: Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji:  1.12.2013 r. – 31.05.2015 r.

Realizator projektu: Pracownia Pozarządowa (dawniej Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych)

Uczestnik projektu: Powiat Koszaliński

Obszar realizacji projektu: teren województwa zachodniopomorskiego

Cel: Zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim

Produkty do wypracowania:
1. opracowanie/ aktualizacja zasad organizacji konkursów precyzujących m.in. zasady wyboru komisji konkursowych, warunki składania wspólnych ofert przez organizacje oraz kryteria wyboru ofert,
2. opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących monitoringu, ewaluacji i rozliczenia zleconych zadań publicznych,
3. opracowanie/ aktualizacja zasad powierzania organizacjom pozarządowym korzystania z majątku komunalnego, publicznej infrastruktury.

W ramach Projektu zostanie wdrożony Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW), jako stałego narzedzia wzajemnych relacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.