Pomorskie tradycje – spotkania polsko-niemieckie w Powiecie Koszalińskim

Dodano: 22 maja, 2007

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/projekt/pomorskie-tradycje-spotkania-polsko-niemieckie-w-powiecie-koszalinskim/

Źródło dofinansowania: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A (FMP)

Partnerzy projektu: Powiat Demmin (Niemcy)

Okres realizacji: 02.04.2007 – 15.10.2007

Cel: Wzmocnienie i ożywienie partnerstwa Powiatu Koszalińskiego i Powiatu Demmin poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz promocję wybranych elementów tradycji i kultury regionów partnerskich.

Przedmiot: Zorganizowanie wspólnie z partnerem warsztatów śpiewaczo-tanecznych i twórczości ludowej. Zorganizowanie uroczystości dożynkowych, przeprowadzenie konkursów „Wieniec dożynkowy”, „Plony”, „Pomorskie specjały” oraz przygotowanie wspólnej publikacji „Gazety dożynkowej” i broszury „Pomorskie tradycje w Powiecie Koszalińskim i Demmin”.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 59.780,10 zł:

– w tym wartość dofinansowania: 44.835,07 zł (tj. 75%).