Powszechny Spis Rolny od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Dodano: 29 października, 2020

Autor: Sylwia Woźniak

Adres: https://powiat.koszalin.pl/powszechny-spis-rolny-od-1-wrzesnia-do-30-listopada-2020-r/

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020
Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020).
PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska.
Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są
do udziału w tym badaniu.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:
– samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej,
– odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
– odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne, służby statystyki publicznej mają opracowane różne rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na realizację PSR w zależności od panującej sytuacji
w kraju.
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zestawień oraz analiz statystycznych. Wyniki spisu pozwolą ocenić stan polskiego rolnictwa i będą pomocne przy podejmowaniu trafnych decyzji opartych na pełnych i rzetelnych danych.
Aby informacja o obowiązku spisowym dotarła do wszystkich gospodarstw rolnych, PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym m.in. poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet. Kampania informacyjna będzie przebiegała pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało”.

Wszystkie najważniejsze informacje o PSR zamieszczone są na stronie: https://spisrolny.gov.pl/.

plakat informacyjny Powszechny Spis Rolny 1 września do 30 listopada 2020 r.