• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Ogłoszenie konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019

Ogłoszenie konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019

15.03.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

 

 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza II edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:

 • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
 • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
 • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
 • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu może być zgłoszone jedno sołectwo w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian lokalnych zachodzących na jego terenie, poprzez przedstawienie:

 • inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności;
 • ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
 • wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego,
 • inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
 • inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych,
 • inicjatyw związanych z ładem przestrzennym na terenach prywatnych,
 • zaangażowanie społeczności w funkcjonowanie lokalnych inicjatyw i form aktywizacji mieszkańców. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz  wizji w terenie. Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
- I miejsca  - 40 000 zł
- II miejsca  - 30 000 zł
- III miejsca  - 20 000 zł
- Wyróżnienia  - 10 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.


Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl  oraz www.wrir.wzp.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215,  91 44-10-233 , e-mail: ajaszczuk@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl