• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Najnowsza informacja


Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie

22.05.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie

Uwaga, bardzo ważna informacja !!!

Szanowni Państwo,

Zgodnie 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że z dniem 25 maja 2018 r.:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, 75-620 Koszalin reprezentowane przez Starostę Koszalińskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 94 714 01 74; fax – 94 714 01 31, e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

2.    Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/Inspektora Ochrony Danych (IOD) w StarostwieMarzena Pawłowska, pok. 408, IV piętro, tel. 94 714 01 95, e-mail: iod@powiat.koszalin.pl lub edukacja@powiat.koszalin.pl – mogą Państwo skontaktować się z ABI/IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie  - na adres jak wyżej.

3. Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienalężących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów.

Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.

4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

8.    Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Państwa wniosków – załatwienie sprawy.

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

W związku z powyższym prosimy każdego interesanta/klienta Starostwa, który jest osobą fizyczną i załatwia sprawę w Urzędzie o wydrukowanie i podpisanie (lub pobranie druku w Kancelarii Ogólnej) i dołączenie go do składanego wniosku/sprawy. Druk w chwili obecnej ma zastosowanie w każdej sprawie realizowanej przez Urząd. Urząd przygotowuje nowy Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). W nowym BIP druki obowiązku informacyjnego zostaną dołączone do kart usług - gotowych druków wniosków. Serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc w realizacji obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze Danych i związanego z nowymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)
do pobrania - druk wniosku - obowiązek informacyjny


Do pobrania - druk wniosku - obowiązek informacyjny