Obszary Natura 2000

 • JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Obszary Natura 2000

Dla turystów


Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Celem programu jest m.in. zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych, zwierząt i roślin. Sieć tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Na terenie powiatu koszalińskiego znajduje się:

 • 8 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) - Dolina Grabowej, Dorzecze Parsęty, Warnie Bagno, Bobolickie Jeziora Lobeliowe, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, Jezioro Bukowo, Jezioro Bobęcińskie, Dolina Radwi Chocieli i Chotli;
 • 2 obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) - Zatoka Pomorska i Przybrzeżne wody Bałtyku.

Obszary NATURA 2000 ustalone zostały pod względem przyrodniczym. Przy określaniu ich nie były uwzględniane granice administracyjne. Z tego powodu rozciągają się w całości lub obejmują swym zasięgiem większą lub mniejszą część terytorium powiatu. W dużej części obszary te zostały omówione przy opisie rezerwatów i obszarów chronionego krajobrazu. W tym miejscu należy tylko zwrócić uwagę na niewspominane tutaj obszary dotyczące Bobolickich Jezior Lobeliowych i Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.

Bobolickie Jeziora Lobeliowe

Obejmują skupienie kilkunastu niewielkich jezior rynnowych, a także dużą liczbę oczek polodowcowych rozmieszczonych w krajobrazie morenowym. W jego granicach, oprócz różnego rodzaju zbiorowisk wodnych, znajdują się torfowiska i rozległe kompleksy buczyn.

Ostoję wyróżnia znajdujące się tu jedno z największych skupień jezior lobeliowych (16 zbiorników). Największe z nich w powiecie to: Chlewo Wielkie (Porost), Trzebień Średni i Pniewo (Nafta). Prawie wszystkie jeziora charakteryzują się obecnością gatunków reliktowych, takich jak: lobelia jeziorna, brzeżyca jednokwiatowa i poryblin jeziorny.

 

Dolina Radwi, Chocieli i Chotli

Obejmuje dolinę rzeki Radwi z jej największymi dopływami – Chocielą i Chotlą, od obszarów źródliskowych aż do ujścia do Parsęty w Karlinie. Obszar ma niezwykle bogatą rzeźbę terenu, na którą składają się doliny rzeczne, jeziora, głębokie jary o stromych zboczach, z wypływającymi z nich źródliskami, zabagnione zakola rzek, rozlewiska, łąki i zboczowe lasy. W granicach obszaru znajduje się kilkanaście użytków ekologicznych, obszary chronionego krajobrazu – Dolina Radwi i Okolice Żydowo-Biały Bór oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Chociel”. Obszar ten swoim zasięgiem obejmuje dolinę Chocieli z różnorodnymi zbiorowiskami bagiennymi i łąkowymi, w obrębie której występuje unikatowy w skali europejskiej pełnik europejski oraz inne gatunki chronione, takie jak: wawrzynek wilczełyko i podkolan biały.