Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Nabór pracowników

Nabór pracowników

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie

Uchwała Nr 449/2022 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art.  63  ust.1 i  ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Udostępnij: Facebook | Twitter