Nabór do komisji konkursowej NPP 2024

Dodano: 17 października, 2023

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres: https://powiat.koszalin.pl/nabor-do-komisji-konkursowej-npp-2024/

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE
na podstawie:
–        art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
–        art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)
ogłasza nabór do Komisji Konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2024 roku prowadzenia na terenie powiatu koszalińskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja.

W związku z powyższym, zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie powiatu koszalińskiego do zgłaszania kandydatur do Komisji.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1)    przedstawiciele Zarządu Powiatu w Koszalinie – min. 3 osoby,
2)    przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy  (w przypadku wskazania przez organizacje) – 2 osoby, z wyłączeniem osób:
–        reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
–        podlegających wyłączeniu  na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), dotyczących wyłączenia pracownika.

W skład Komisji Konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.

Z tytułu pracy w Komisji Konkursowej  członkom powołanego organu nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 października 2023 r. drogą elektroniczną na adres poczta@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koszalinie (parter) lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu.

Plik 1: Nabór do Komisji Konkursowej NPP 2024