• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


INFORMACJA DOTYCZĄCA DECYZJI W ZAKRESIE ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I WYTWARZANIA ODPADÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA DECYZJI W ZAKRESIE ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I WYTWARZANIA ODPADÓW

26.03.2019 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA DECYZJI W ZAKRESIE ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I WYTWARZANIA ODPADÓW

 

Starosta Koszaliński informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592), która weszła w życie w dniu 5 września 2018 r.:

 1. Posiadacze odpadów (podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami), którzy przed dniem wejścia w życie w/w ustawy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, zostali zobowiązani, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

We wniosku należy określić:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a zmienionej ustawy o odpadach.
 1. Zgodnie z art. 14 ust. 2 w/w ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć:

1) operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 zmienionej ustawy o odpadach;

2) zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 zmienionej ustawy o odpadach;

3) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 zmienionej ustawy o odpadach;

4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

 1. a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– nie wydano, na podstawie przepisów zmienionej ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;

6) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c zmienionej ustawy o odpadach;

7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Oświadczenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg, jak również do zmiany takiego zezwolenia, właściwym organem jest obecnie marszałek województwa.